NABÓR DO KLUBU SENIORA

Poniedziałek 2 listopada 2020
 

Trwa już nabór do projektu pt. „Utworzenie dodatkowych miejsc w Klubie Seniora w Nienadówce przy placówce Maluszkowo”. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Zapraszamy seniorów 60+ zamieszkujących woj. podkarpackie, powiat rzeszowski tj. gminę Sokołów Małopolski,  którzy z uwagi na stan zdrowia, w tym niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności życia codziennego.

Oferujemy  zagospodarowanie czasu wolnego m.in. poprzez działalność edukacyjną, ruchową, terapeutyczną, warsztaty artystyczno-malarskie, warsztaty wizażu; 2 dniowe wyjazdy integracyjne do Bukowiny Tatrzańskiej/Bieszczad/Krynicy; wyjazdy do filharmonii, kina, teatru, muzeum; wspólne obchodzenie świąt i wydarzeń okolicznościowych; dostęp książek i środków przekazu; porady prawne.

Kryteria przyjęć:

  1. FORMALNE:

-  zamieszkanie na terenie woj. podkarpackiego, powiatu rzeszowskiego tj. gminy Sokołów Małopolski, na postawie danych podanych w formularzu rekrutacyjnym w formie oświadczenia pod groźbą odpowiedzialności Karnej

- wiek uczestnika: 60+ na podstawie nr pesel podanego w formularzu rekrutacyjnym w formie oświadczenia pod groźbą odpowiedzialności karnej

- status osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawnej wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, weryfikacja na podstawie zaświadczenia lekarza stwierdzające potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

  1. MERYTORYCZNE PREMIUJĄCE:
  1. osoba samotna zamieszkująca i prowadząca gospodarstwo domowe (na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu rekrutacyjnym – 5 pkt.)
  2. posiadanie orzeczenie o niepełnosprawności (na podstawie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności – 10 pkt.)

Preferowane będą także:

  1. osoby z niepełnosprawnością i/lub osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodu (na osobę samotnie gosp. lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pom. społ. – 15 pkt. pkt. na podstawie zawartego w formularzu zgłoszenia oświadczenia o wysokości dochodu z uwzględnieniem zapisów ww. ustawy;
  2. osoby zaliczające się do poniżej podanej grupy:

- osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia - 15 pkt. (na podstawie dostarczonego zaświadczenia GOPS/MOPS lub oświadczenia uczestnika w formularzu rekrutacyjnym zawierającym wszystkie przesłanki wykluczenia pod odpowiedzialnością karną);

- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 15 pkt. (na podstawie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności);

- osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi - 15 pkt. (na podstawie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności);

- osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach działań towarzyszących, o których mowa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa) - 15 pkt (na podstawie zaświadczenie GOPS/MOPS).

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Regulamin rekrutacji
 Pobierz
zał. 1 Formularz zgłoszenia/rekrutacyjny
 Pobierz
zał. 2 Zaświadczenie lekarskie stwierdzające potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
 Pobierz
zał. 3 Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące danych osobowych
 Pobierz
zał. 4 Deklaracja udziału w projekcie
 Pobierz
zał. 5 Oświadczenie uczestnika w zakresie doświadczenia wielokrotnego wykluczenia
 
 Powrót do poprzedniej strony