O PROJEKCIE

Poniedziałek 1 stycznia 2018
 

 

 

Tytuł projektu: Żłobek Maluszkowo w Nienadówce
Wnioskodawca: A2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Okres realizacji: 01.01.2018 - 31.08.2019

Cel główny: zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 25 (22K, 3M) osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez

udostępnienie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi w żłobku Maluszkowo w Nienadówce w okresie od 01.01.2018 do 31.08.2019r.

Poprzez utworzenie 25 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, rodzicom (uczestnikom projektu) z terenu gminy Sokołów Małopolski i Kamień udzielone zostanie

wsparcie na obszarze wiejskim i małego miasta, gdzie mieszkańcy napotykają wielokrotnie liczne bariery w łączeniu życia zawodowego z rodzinnym.

 

Grupę docelową stanowi 25 osób (22K, 3M), zamieszkujących na terenie gminy Sokołów Małopolski i Kamień w rozumieniu Kodeksu

Cywilnego, które chcą powrócić/wejść na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3

(urodzeniem lub wychowaniem dziecka), czyli o statusie na rynku pracy:

a) 4 osoby (2K, 2M) bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, które przerwały

karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka,

b) 21 osób (20K, 1M) opiekujących się dzieckiem do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę; osoby zatrudnione na czas

określony, pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w rozumieniu ustawy dnia 26 czerwca

1974 r - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.1662 z późn. zm.);

Przyjęto liczbę osób bezrobotnych i biernych zawod. w stosunku do pracujących będących na urlopie macierzyńskim/wychowawczym w proporcji zgodnej z

aktualną stopą bezrobocia w pow. rzeszowskim.

Gr.docelową stanowią rodzice, którzy mają utrudniony dostęp do instytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3 ze względu na brak takich miejsc w gm.

Kamień i Sokołów Młp., barierę finansową w dostępie do placówek działających wyłącznie na zasadach komercyjnych, trudności z wejściem na rynek pracy.

Zadania:

  • Zapewnienie funkcjonowania 25 miejsc w żłobku Maluszkowo

Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte:

a) Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 25 os.

b) Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 25 szt.

c) Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 4 os.

d) Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu - 21 os.

Szczegółowy harmonogram wsparcia:
Rodzaj wsparcia: Działalność Żłobka Maluszkowo w Nienadówce
Data udzielania wsparcia: 01.01.2018-31.08.2019
Godziny udzielania wsparcia: 6.30-17.30
Adres realizacji wsparcia: Nienadówka 696B

 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
O PROJEKCIE
 
 Powrót do poprzedniej strony