O Projekcie

Poniedziałek 2 listopada 2020
 

Tytuł projektu: Utworzenie dodatkowych miejsc w Klubie Seniora w Nienadówce przy placówce Maluszkowo

Wnioskodawca: A2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Okres realizacji: 01.11.2020 – 31.12.2022

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i marginalizacji 20 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu seniorów (15 K/5 M) poprzez utworzenie 5 dodatkowych miejsc w istniejącym Klubie Seniora w Nienadówce oraz zapewnienie funkcjonowania nowoutworzonych i dotychczas funkcjonujących miejsc w okresie 01.01.2021 – 31.12.2022.

Grupa docelowa:

20 osób (15 K/5 M), które zamieszkują woj. podkarpackiego, powiat rzeszowski tj. Gminę Sokołów Małopolski zaliczanych do grupy osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu seniorów tj. takie, które z uwagi stan zdrowia lub niepełnosprawność  wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności życia codziennego.

Preferowane będą:

a) osoby z niepełnosprawne i/lub osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osoby samotnie gosp. lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ust. z dnia 12.03.2004r. o pomocy społ. (KD4).

b) osoby wszystkie z niżej wymienionych grup:

- osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia;

- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

 - osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

- osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  (a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ).

Przewiduje się częściową odpłatność uczestnika, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowe  pomocy społecznej, za realizowane usługi oferowanej przez Klub Seniora.

Zadania:

1. Utworzenie dodatkowych 5 miejsc w Klubie Seniora w Nienadówce.

2. Funkcjonowanie 20  miejsc w Klubie Seniora w Nienadówce w okresie 01.2021 – 12.2022.

Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte:

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu– 20 szt.

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 20 (15K/5M)

3. Liczba miejsc w Klubie Seniora wspartych w wyniku realizacji projektu – 20 szt.

4. Liczba osób, u których nastąpiła poprawa jakości życia w wyniku objęcia usługami opiekuńczymi i pielęgnacyjnymi - 20 szt.

Finansowe przedsięwzięcia:

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej:  325 517,27 zł

Wkład własny: 22 491,00 zł  części pochodzący z opłat uczestników, których dochód na członka w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej.

Szczegółowy harmonogram wsparcia:

Rodzaj wsparcia

Dla udzielania wsparcia

Godziny udzielania wsparcia

Adres realizacji wsparcia

Działalność Klubu Seniora przy placówkach Maluszkowo

01.01.2021-31.12.2022

Klub Seniora będzie funkcjonował będzie przez cały rok, w tym:

  1. Spotkanie edukacyjne  1/m-c. co najmniej 5 godz. w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników poza czasem funkcjonowania żłobka;
  2. Zajęcia aktywizujące ruchowo 1 raz/tydz. (ok. 2h lub 2 razy w tyg. po 1h),
  3. aktywność kulturalna 1x/kw,
  4. aktywność artystyczna 1-2x/kw.

36-052 Nienadówka 696B

 

 

 

 

 

 
 Powrót do poprzedniej strony